KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Dijital devrim ile birlikte akıllı telefon ve bilgisayarlardaki yazılımların sürekli güncellenerek gelişmesi, kişiler ile ilgili olan bilgi ve özel verilerin işlenmesi konusunda hukuki düzenleme yapma ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle bankacılık, sigortacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde müşteriler ile ilgili olarak ciddi bir veri bankası oluşmaktadır. Elbette ki kendilerine ait bilgilerin (kişisel verilerin) güvenliği ve işlenmesi konularında yasal haklara [...]

By | Kasım 10th, 2017|Yazılar|0 Comments

İŞVERENİN, İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

Türk Hukukunda işçi ve işveren hakları 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun düzenlenmesinde Türkiye’nin taraf olduğu bir çok uluslararası konvansiyon da etkili olmuştur. İş Kanunu’nda süreli fesih ve haklı nedenle derhal fesih olmak üzere iki tür feshe yer verilmiştir. Haklı nedenle derhal fesih, belirli nedenlerin ortaya çıkması sonucunda sözleşmeyi sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek olan tarafın [...]

By | Kasım 10th, 2017|Yazılar|0 Comments

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR ÜZERİNE

Sınai haklar; sanayi, ticaret ve endüstride kullanılmak üzere, fikri çaba sonucu ortaya çıkarılan ürünler üzerindeki haklardır. Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması, sınai haklar olarak karşımıza çıkar. Ürünün ve hizmet yaratılmasına sebep olan fikirler korunmadığı sürece, kişilerin yaratıcı güçleri körelecek, yeni ürün ve hizmet geliştirmede isteksiz olabileceklerdir. [...]

By | Kasım 10th, 2017|Yazılar|0 Comments

İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI

İhtiyati haciz, borçlunun mallarını kaçırmasını engellemek amacıyla söz konusu malların üçüncü kişilere devredilmesinin tedbiren engellenmesi için verilen bir mahkeme kararıdır. Özellikle kambiyo senetlerine (çek, bono) dayalı ticari faaliyetlerde, borcun sorumlularının kambiyo senetlerini ödeyemecek duruma düşmesi halinde, yürürlükteki mevzuat, alacaklı tarafın hızlı bir şekilde alacağın tahsili yoluna gidebilmesi için belirli bir teminat karşılığında İhiyati haciz [...]

By | Kasım 10th, 2017|Yazılar|0 Comments

KARŞILIKSIZ ÇEK KONUSU İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Ülkemizde yürürlükte bulunan 5941 sayılı Çek Kanunu ve buna ilişkin olarak son dönemde sıklıkla duyduğumuz karşılıksız çek konusundaki yasal düzenlemelere değinmeden önce, bankacılık sektörünün doğuşu ve çeklerin kullanılmaya başlandığı döneme bir yolculuk yaparsak, bankaların ortaçağda Vatikan'a bağlı kiliselerin kutsal topraklara yapılan seyahatlerde hacı adaylarının kıymetli eşyalarını korumak amacı ile zamanın ihtiyaçları gereğince doğmuş kuruluşlar olduğu [...]

By | Kasım 10th, 2017|Yazılar|0 Comments