DAVA TAKİBİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Ülken Hukuk Bürosu, koruyucu hukukçuluk anlayışı ile avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunduğu gerçek veya tüzel kişilere; ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek önleyici-koruyucu hukuki tedbirlerin alınması, uyuşmazlıkların çözümünde sulh veya yargılama sonucunda uzlaşmanın sağlanması, karşılaşılması muhtemel durumlarla ilgili “hukuksal risk analiz raporları” hazırlanması ve şirketlerin olası şartlara hazırlıklı olmasının sağlanmasına yönelik hukuki hizmetler vermektedir.

  • HUKUKİ RİSK ANALİZİ

Ülken Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize girişimleri öncesinde veya devam eden süreçte karşılaşılması muhtemel hukuki durumlarla ilgili “hukuksal risk analiz raporları” hazırlamakta ve müvekkillerimizin olası durum ve şartlara hazırlıklı olması için görüş sunmaktayız. Bu sayede müvekkillerimiz hukuki ve ticari riskler arasındaki dengeyi daha sağlıklı şekilde kurabilme imkanına sahip olmaktadır.

Tazminat hukuku alanında: mal varlığı hakkının korunması için maddi tazminat davaları, şahıs varlığına ilişkin manevi tazminat davaları, uğranan zararların karşılanması ve zararın doğuşundan önceki hale getirilmesine ilişkin davalarda hukuki hizmet verilmektedir.

Gayrimenkul hukuku alanında: mülkiyet sahiplerine, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü işlemin idari mercilerde yapılması hizmetine ek olarak Tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davalarının takibi hizmetleri verilmektedir.

İş Hukuku alanında: iş ilişkilerinin yönetimi ve devamındaki dava süreçlerinde sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile çözümü, iş kazası ve iş hastalıkları davaları, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan davalar, sigortalılığın tespiti davaları, işe iade davaları, Kıdem-ihbar tazminatı ve mobbing davaları başta olmak üzere her türlü davanın takibi sağlanmaktadır.

Borçlar Hukuku alanında: özel ve tüzel kişiler arası borç doğuran, değiştiren ya da sonlandıran işlemler ile ilgili her türlü davaların takibi hizmetleri verilmektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku alanlarında: küçük ve orta ölçekli işletmelerden, yüksek cirolu şirketlere kadar birçok kuruluşa ticaret hukuku ve şirket hukuku ile ilişkili konulardaki ihtilafların dava yolu ile çözümüne ilişkin hizmetler sağlanmaktadır.

Sigorta Hukuku alanında: ihtilafların çözümü, emlak, taşıt, mali sorumluluk, sağlık ve iş göremezlik sigortası davalarının takibi sağlanmaktadır.

Medeni Hukuk ve Kişiler Hukuku alanında; şahıslar arasında medeni hak ve yükümlülüklerden doğan davalar, kişilik haklarını koruyucu davalar ve medeni hukuk alanına giren birçok hususa ilişkin hukuki hizmetler sunulmaktadır.

Aile Hukuku alanında; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların tanınma ve tenfizi davaları, velayet ve nafaka davalarının takibi hizmetleri verilmektedir.

Miras Hukuku alanında; terekenin doğumundan evvel düzenlenecek vasiyetnameler, miras sözleşmeleri gibi konularda danışmanlık hizmetleri, mirasın taksimi ve miras hukukundan doğan ihtilaflar başta olmak üzere veraset davaları, vasiyetname düzenleme, terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları, terekenin taksimi davaları, muvazaalı miras işlemlerine karşı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyet alacaklısı sıfatıyla açılacak miras davaları, miras sebebiyle istihkak davaları, mirasın reddine ilişkin davaların yürütülmesi hizmetleri verilmektedir.

Tüketici Hukuku alanında; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer yönetmeliklerin alanına giren ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflar ile alım satım sözleşmeleri, ayıplı mal ve ayıplı hizmetten kaynaklanan davaların takibi hizmetleri verilmektedir.

Fikri Mülkiyet alanında; Fikri ve Sınai Hakların Korunması kapsamına giren eserlerin maddi, manevi ve bağlantılı haklarının korunmasında, ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesinde, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin, bilgisayar programlarının hukuki korunması, Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması, haksız iktibas suçları ve bandrol suçları ile ilgili yürütülen davaların takibi hizmetleri verilmektedir.

Ceza Hukuku alanında; insan hakları açısından uyuşmazlığın incelenerek adil soruşturma ve yargılamanın yürütülmesini amaç edinerek ceza hukuku kapsamına giren adi suçlar ve toplu suçlarda müvekkillerine yaratıcı çözümlerle sunulan etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

İdare Hukuku alanında; idarenin tesis ettiği hukuka uygun olmayan işlemlerin yürürlüğünün durdurulması ve bu işlemlerin iptal edilmesi için dava sürecinin başlatılması ve yürütülmesinde, idari sözleşmelerden doğan davaların yürütülmesinde, kamu ihale hukuku ve kamulaştırma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.