YENİDEN YAPILANDIRMA, İCRA VE İFLAS

Finansal zorluklarla karşılaşan şirketlerin sürekliliği ve ticari faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla sunduğumuz hizmetler genel olarak;

 • Finansal ve hukuksal durum analizi yapmak,
 • Analiz sonuçlarına göre koşullara uygun finansal yapının oluşturulması ve ticari faaliyetin devamı için uygulanacak hukuksal ve mali stratejiyi belirlemek,
 • Hukuki, vergisel veya cezai müeyyidelere maruz kalmaksızın, belirlenen stratejiler çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri organize etmek ve gerçekleştirmek,
 • Gerçek kişilerin ya da şirketlerin maruz kaldığı dava ve icra takiplerine karşı belirlenen strateji çerçevesinde hareket etmek,
 • Gerçek kişilerin ya da şirketlerin alacaklılarla yapacakları görüşme stratejisini belirlemek, görüşmelere iştirak etmek,
 • Teminat yönetimini sağlamak,
 • Gerçek kişilerin ya da şirketlerin alacaklılarla görüşmeleri sonucunda varılan mutabakat çerçevesinde imzalanacak protokolleri hazırlamaktır.

Alacak yönetimine ilişkin olarak sunduğumuz hizmetler genel olarak;

 • Alacak takibi başlatmak ve takibin aşamalarında rapor düzenlemek,
 • Takip dosyalarından borçlunun mal varlığı (menkul, gayrimenkul ve diğer hak ve alacakları) üzerine haciz koymak ve akabinde malların satışını gerçekleştirmek sureti ile alacağı tahsil etmek,
 • Gerçek kişilerin ya da şirketlerin alacaklılarla görüşmeleri sonucunda varılan görüşmeleri sonucunda varılan mutabakat çerçevesinde imzalanacak protokolleri hazırlamaktır.

Gerçek kişilerin ya da şirketlerin borçlularının iflas ya da iflas ertelemesi durumunda olması halinde;

 • Alacağın tahsili ve borçluya ödemeye zorlayacak stratejik planlamayı yapmak,
 • İflas ya da iflas ertelemesi davalarına müvekkillerimiz adına müdahil olmak ve strateji çerçevesinde davaları takip etmek,
 • Borçlunun iflasının açılması halinde alacağın iflas masasına kayıt işlemlerini organize etmek,
 • Belirlenen strateji çerçevesinde kararlaştırılmış ise alacaklı olarak iflas masasına aday olmak, iflas idaresi memuru olarak seçilme halinde iflas tasfiyesini sonuçlandırmaktır.