GİRİŞ

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Taşınmaz Ticareti hakkındaki Yönetmelik; tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

 

I. HUKUKİ DÜZENLEME

I.1. 16/04/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,”

 

I.2. DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6

MADDE 6

Değişik madde: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-14.10.2020/31274) m.5 Değişik madde: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-14.10.2020/31274) m.5
(1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
d) Sorumlu emlak danışmanlarının; d) Sorumlu emlak danışmanlarının;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması, 1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması, 2) En az ilköğretim mezunu olması,
Değişik bent: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.04.2021/31456) m.1

 

6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, 6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,
Değişik bent: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.04.2021/31456) m.1

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir. (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.
Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.12.2019/30975) m.1 Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.12.2019/30975) m.1
(2) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin; (2) 14/10/2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;
Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.04.2021/31456) m.2
a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi, a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,
b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri, b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri,
tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmaz. tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen ilköğretim mezuniyeti şartı aranmaz.
Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-14.10.2020/31274) m.22 Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.04.2021/31456) m.2
(3) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. (3) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/7/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-14.10.2020/31274) m.22 Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.04.2021/31456) m.2
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında: (4) 14/10/2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/7/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında:
Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.04.2021/31456) m.2
(5) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkra ile dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır. (5) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/7/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkra ile dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır.
Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-14.10.2020/31274) m.22 Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.04.2021/31456) m.2
(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emlak danışmanlığı yapanlar hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendi uygulanmaz. (6) 14/10/2020 tarihi itibarıyla emlak danışmanlığı yapanlar hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendi uygulanmaz.
Ek fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-14.10.2020/31274) m.22 Değişik fıkra: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.04.2021/31456) m.2

 

SONUÇ

Taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlenen hususlarda günümüz koşullarına göre değişiklikler yapılmaktadır.  Yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde iş ve işlemlerin yapılabilmesi için ilgili kişilerin bu değişiklikleri yakından takip etmesi gerekmektedir.

– Bu doküman Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki bir görüş̧, tavsiye veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Özel sorular bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

– © 2021 Ülken Hukuk Bürosu

PDF