GİRİŞ

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılması ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. Maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır. Bu düzenleme maddesi ile Covid-19 salgını dolayısıyla herhangi bir yasal hak kaybı olmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 1. HANGİ SÜRELER DURDURULDU?
 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler
 • Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”), Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”), İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (“İYUK”) ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda Hâkim tarafından tayin edilmiş tüm süreler
 • Arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin süreler
 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler
 1. SÜRELER HANGİ TARİHE KADAR DURDURULDU?
 • Dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK“) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK“) taraflar bakımından belirlenen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden itibaren 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler ise 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 1. DOLMAK ÜZERE OLAN SÜRELER DURMUŞSA, YENİ BİR SÜRE VERİLECEK Mİ?
 • Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (16 Haziran 2020’den) başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.
 1. İCRA TAKİPLERİNDE DAHA ÖNCE SATIŞ GÜNÜ VERİLMİŞ İSE SATIŞA DEVAM EDİLECEK Mİ?
 • Daha önce satış günü verilmiş olsa bile bu işlemler de durmaya devam edecek, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yeni satış günü verilecek, ancak yeni satış ilanı için tekrar ilan ücreti alınmayacak, bu ilan elektronik ortamda yapılacaktır.
 1. DEVAM EDEN SÜRELER NELERDİR?
 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri
 • CMK’da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler
 • HMK’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler
 1. DURUŞMALARIN ERTELENME SÜRESİ DE UZATILDI MI?
 • Adli ve İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerindeki duruşmalar da HSK kararıyla 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi.
 • Yargıtay ve Danıştay’daki duruşmaları erteleme yetkisi ise bu mahkemelerin Başkanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacak.

SONUÇ

COVID-19 salgını yargı faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemiştir. 30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 karar sayılı karar ile alınan önlemler kapsamında hak kayıplarını önlemek amacıyla yargılama alanındaki neredeyse tüm sürelerin durma süresi 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, salgının devam etmesi halinde durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.

 

– Bu doküman Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki bir görüş, tavsiye veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Özel sorular bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

– © 2020 Ülken Hukuk Bürosu

 

 

PDF