GİRİŞ

Coronavirus (COVID-19) salgınının tüm dünyayı ve Türkiye’yi de etkisi altına alması ile birlikte salgından etkilenen sektörlerde destek amaçlı yasal düzenlemelere gidilmiştir. Salgından belki de en çok etkilenen sektörlerin birisinin Turizm olacağı öngörülmektedir. Türkiye turizm sektöründe sezon açılışına hazırlanırken salgın ile birlikte iptal edilen rezervasyonlar (uçak, otel, vb.) ve kapanan oteller ile zor bir sürece girmiştir. Turizm sektöründe yaşanan ve yaşanacağı ön görülen olumsuzluklar karşı tedbirler alınmaya başlanmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli Turizm Tesisleri ile ilgili yasal düzenlemelere gidilmiştir.

I. İdare Tarafından Tahsil Edilmesi Gereken Bedellerin Ertelenmesine İlişkin Hukuki Düzenleme

I.1. 7226 Sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25 – Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.”

Denilmek sureti ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin salgın nedeni ile yaşayacakları mağduriyetleri bir nebze olsun giderilmeye çalışılmıştır.

Fakat bu maddenin uygulamasına ilişkin düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 31.03.2020 tarihli ve 31085 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği`nin m. 5(1)/ğ bendinde;

‘’Tesisin içerisinde bulunan ticari ünitelerin işleticileri/kiracıları, kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamaz.’’

Denilmek sureti ile tesis içerisinde bulunan kiracılar düzenlemenin dışında bırakılmışlardır.

II. Konaklama Vergilerine İlişkin Hukuki Düzenleme

II.1. 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/4/2020” ibaresi “1/1/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle Kanun’un 51. maddesinde öngörülen değişiklikle birlikte, konaklama vergisinin 01.04.2020 olan yürürlük tarihi 01.01.2021 olarak değiştirilmiştir.

III. Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hukuki Düzenleme

III.1. Mücbir Sebep Kapsamında Beyanname Verme Süreleri Uzatılan Mükelleflere İlişkin 518 Sıra No.lu VUK genel tebliğ uyarınca Turizm işletmelerininde mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.Buna göre tur operatörleri ve seyahat acenteleri de dahil konaklama faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin;

– 27.04.2020, 27.05.2020 ve 26.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 Muhtasar Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 27.07.2020 sonuna kadar; bu kapsamdaki beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin sırasıyla 27.10.2020, 27.11.2020 ve 28.12.2020 günü sonuna kadar,

– 30.04.2020, 01.06.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme sürelerinin 27.07.2020 günü sonuna kadar,

– 30.04.2020, 01.06.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma ile, aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27.07.2020 günü sonuna kadar uzatıldığını bildirmiştir.

IV. Finansman İhtiyacının Giderilmesine İlişkin Tedbirler

IV.1. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 25.03.2020 tarihli Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanına ilişkin yazısı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli olan konaklama tesislerinin kredibiliteleri oranında yararlanmak üzere; 2020 yaz sezonu rezervasyonlarına ilişkin tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin yerine getirilmesinde konaklama tesislerine finansman desteği sağlanmasını hedefleyen bir kredi paketi üzerinde kamu bankaları ile mutabakata varıldığını açıklamış ve şartlarını duyurmuştur.

V. Deniz Turizmi Faaliyetlerinin Durdurulması

V.1.Coronavirus (Covid-19) salgını önlemek amacıyla deniz turizmi faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde bulunan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar ile Turistik, Gezi ve Dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan (yat/tekne) faaliyetleri durdurulmuştur.

 

Pandemi halinin uzaması durumunda alınan tedbirlerin sürelerinin uzatılacağı ve/veya yeni tedbirlerin alınabileceği görüşündeyiz.

– Bu doküman Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki bir görüş, tavsiye veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Özel sorular bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

– © 2020 Ülken Hukuk Bürosu

PDF